Përkthimet e LibreOffice

Për ata që merren me përkthimet e LibreOffice, mund të jetë e dobishme kjo:


Këto janë disa scripte që automatizojnë kompilimin e LibreOffice, me versionet më të fundit të përkthimeve të marra nga Pootle. Dobia për një përkthyes mund të jetë në faktin që të lejon të shikosh konkretisht se si duken përkthimet e reja që sapo ke bërë, pa qënë nevoja të presësh daljen e versionit tjetër të LibreOffice-it.

1 Like