Kategorizimi dhe njohja e informacionit ne OSM

Ne lidhje me ato qe diskutuam sot, ideja eshte kjo:

 1. Krijimi i nje manuali (20 faqe, format pdf, etj) ku te jete e perfshire: historia e OSM, menyra si mund te besh editim te thjeshte, nderlidhja me platforma te tjera, Pse duhet te perdorim OSM dhe jo platforma te tjera, si dhe Perfundime mbi elementet te cilet shihen si te nevojshem per permiresim ne te ardhmen
 2. Krijimi i nje grupi 5-6 vete, dhe editimi i rajoneve rurale. Krijimi i nje produkti jo me shume se 50 faqe duke perfshire dhe foto, harta ose pjese hartash etj.dhe i shoqeruar me shpjegimet perkatese
  3 Zhvillimi i nje takimi 1 here ne 2 jave per diskutime lidhur me problematikat
 3. Ceshtje qe mund te trajtohen
  a. Krijimi i rrjetit rrugor rural
  b. Ndertimi i poligoneve te siperfaqeve pyjore sipas llojit te bimesise
  c. Ndertimi i rrjetit hidrografik dytesor, prrenj malore, baltore, rrjedhje te perkohshme ujore etj
  d. Evidentimi i siperfaqeve te kultivuara me pemtari per rajone te caktuara
  e. Evidentimi i monumenteve natyrore dhe kulturore ne rastet kur mungojne
  Etj
  Ndonje sugjerim po patet, mire do ishte

Idejte e krijimit te nje manuali dhe te nje core-grupi me pelqejne shume dhe me duken me urgjentet. Nje sygjerim i imi eshte qe takimet ne ndahen ne takime me te rinj, me core-groupin dhe ne terren.