Dumedite.org: E drejta për qasje në dokumente publike

Nje projekt shume interesant ku jane angazhuar miqte e FLOSSK per te drejten e informimit:

E drejta për qasje në dokumente publike si një e drejtë kushtetuese, e mbrojtur me konventa ndërkombëtare dhe e rregulluar me Ligjin për qasje në dokumente publike në Kosovë, është një e drejtë themelore që promovon transparencën dhe llogaridhënien institucionale, si dy komponentë thelbësore për qeverisjen e mirë.

Per pyetje ping @valmirmustafa dhe anetaret e tjere te FLOSSK.
R.S